Forældreinfo

Praktiske oplysninger om skoleåret på Risskov Efterskole

Læs mere

Praktisk information

Pakkeliste

Samvær og fællesskab

Risskov Efterskole er en skole og et undervis-ningssted – men også et hjem for dig det kom-mende år. Her skal du føle dig tryg, godt tilpas og velkommen – også når livet viser tænder. Et trygt og tillidsfuldt miljø skal vi selv tage ansvar for og det kan kun skabes, hvis du går aktivt ind i det forpligtende fællesskab på en åben og ansvars-fuld måde. Derfor har vi som skole nedenstående samværsregler, så alle kan føle sig trygge og godt tilpas. Samværsreglerne har vi en forventning om bliver overholdt, mens du er elev på Risskov:

Deltagelse i undervisning, fællesarrangementer og måltider er obligatoriske og du skal deltage aktivt i timerne og skolens samlede liv.

Alle på skolen (voksne og unge) har pligt til at vise hensyn overfor andre og deres trivsel.

Det er en selvfølge at du møder til tiden og afleverer opgaver til tiden.

Dit værelse skal holdes i orden og ryddes op hver dag efter skolens standard.

Vi forventer, at du bidrager til, at skolen altid ser pæn og ryddelig ud, så vi alle har en skole der er værd at færdes på.

Ingen former for tobaksprodukter (cigaretter, snus, e-cigaret, snifning mm) er tilladt på og udenfor skolen i den tid, du er omfattet af sko-lens opsyn og ansvar.

Udover ovennævnte har vi nogle leveregler som er en forudsætning for en god, tryg og velfungerende dagligdag, hvor vi alle trives og udvikles.

Vi forventer, du er en god kammerat og viser omsorg for dine efterskolevenner.

Vi forventer, at du taler i et ordentligt sprog til alle omkring dig og lytter og reflekterer over de henvisninger du får fra efterskolens medarbejdere.

Eleverne skal være på deres værelser fra kl. 22.00 og kl. 22.30 skal lys, skærme mv. være slukket.

Øl, vin, spiritus og alle former for euforiserende stoffer er strengt forbudt på skolen og i forbin-delse med rejser til og fra skolen. Du må ikke ankomme påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller lignende på skolen.

Det er vigtigt for dig og os, at du er tryg og tri-ves. Husk at bruge de voksne. Vi er der for DIG.

Kontakt Risskov Efterskole

Har du spørgsmål til os, er du altid velkommen til at kontakte os.
+45 86 17 85 11 info@risskovefterskole.dk